TeX source:
\,\,\,1\frac{5}{6}\,\div~\,2\frac{1}{8}\,=\,\,\,