TeX source:
\,\,\,3\frac{1}{3}\,\div~\,2\frac{1}{6}\,=\,\,\,