TeX source:
\,\,\,4\frac{1}{5}\,\div~\,3\frac{1}{2}\,=\,\,\,