TeX source:
\frac{(b_1+b_2)•h}{2}=\frac{(7+1)•3}{2}=\frac{8•3}{2}=\frac{24}{2}=12\,u^2