TeX source:
\frac{(b_1+b_2)•h}{2}=\frac{(7+4)•5}{2}=\frac{11•5}{2}=\frac{55}{2}=27.5\,u^2