TeX source:
\frac{(b_1+b_2)•h}{2}=\frac{(8+4)•3}{2}=\frac{12•3}{2}=\frac{36}{2}=18\,u^2