TeX source:
\frac{15}{20}=\frac{6}{8}=\frac{12}{16}