TeX source:
\frac{15}{4}\,\,\,\,\,\frac{17}{6}\,\,\,\,\,\frac{11}{2}\,\,\,\,\,\frac{7}{3}