TeX source:
\frac{3}{10}+\frac{6}{100}+\frac{2}{1000}