TeX source:
\frac{3}{4}\,\,\,\,\,\frac{5}{6}\,\,\,\,\,\frac{1}{2}\,\,\,\,\,\frac{2}{3}