TeX source:
\frac{3}{5}=\frac{24}{40}. So,</p> <p>