TeX source:
\frac{3m-2}{8}=\frac{3\cdot~6-2}{8}=\frac{18-2}{8}=\frac{16}{8}=2