TeX source:
\frac{4.39}{16}=\frac{4.39÷16}{16÷16}=\frac{0.274375}{1}