TeX source:
\frac{40}{18}\,=\,\frac{20}{9}\,=\,2\frac{2}{9}