TeX source:
\frac{474}{6}=\frac{474÷6}{6÷6}=\frac{79}{1}