TeX source:
\frac{5}{12}\,\,\,\,\,\frac{5}{6}\,\,\,\,\,\frac{5}{21}