TeX source:
\frac{5}{7}\,\,\,\,\,\frac{2}{5}\,\,\,\,\,\frac{6}{12}