TeX source:
\frac{7}{3}\,\,\,\,\,\frac{17}{6}\,\,\,\,\,\frac{15}{4}\,\,\,\,\,\frac{11}{2}