TeX source:
\frac{98}{99}\,\,\,\,\,\frac{45}{46}\,\,\,\,\,\frac{5}{6}