TeX source:
\mbox{price:sticks}\,=\,1.25:20\,=\,\frac{1.25}{20}\,=\,\frac{1.25÷20}{20÷20}\,=\,\frac{0.0625}{1}