TeX source:
\mbox{sticks:price}\,=\,20:1.25\,=\,\frac{20}{1.25}\,=\,\frac{20÷1.25}{1.25÷1.25}\,=\,\frac{16}{1}