TeX source:
0.16=\frac{16}{100}=\frac{8}{50}=\frac{4}{25}