TeX source:
0.168=\frac{168}{1000}=\frac{84}{500}=\frac{42}{250}=\frac{21}{125}