TeX source:
0.1684=\frac{1684}{10000}=\frac{842}{5000}=\frac{421}{2500}