TeX source:
1\frac{3}{5}\,=\,1\,+\,\frac{3}{5}\,=\,\frac{5}{5}\,+\,\frac{3}{5}\,=\,\frac{8}{5}